0
سکه عباسیان
سلام
لطفا راجبه اصالت و اینکه مال کدام پادشاهی عباسیان است توضیحی بدید.
تشکر