صفحه قبل
تعیین ارزش سکه یکهزار دینار ناصرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید قیمت غیرمتعارف سکه یکهزاردینار ناصری پیوست بجز موارد کیفی علت دیگری هم دارد؟