0
اصالت سکه دستک دار
سلام
این سکه 10 دیناری رضا شاه دستک دار اصالت دارد؟