دو هزار دینار صاحبقران
درود
میخواستم نظر عزیزان را در مورد این سکه دو هزار دینار صاحبقران بپرسم.
جنس نقره وزن 8.8 گرم ضرب احتمالا 1299
درود
نکاتی را که جناب شهریاری فرمودن دقیق هست و من بعمد عبارت (روی سکه دوقرانی و پشت سکه دوهزاردیناری) را نیاوردم تا ببینم دوستان متوجه میشند.
بله رقم یکان هم چنان که فرمودین مشخص نیست و شبیه 4 یا 6 یا 9 است.
با این حال یعنی در همان دوره و با همان نقره سکه اصلی این سکه را جعل کرده اند؟ و از نظر تاریخ سکه شناسی این سکه اهمیتی دارد؟ چون می دانم شما تعدادی از سکه های ضرب دو همان زمان را هم جمع آوری کرده اید برای نوشتن کتاب.
کیفیت عکس های من هم زیاد نیست و سعی میکنم عکس باکیفیت تر هم بفرستم.