کارشناسی پنج هزار دینار ضرب تهران واریته ۶ بزرگ
سلام
لطفا کارشناسی بفرمایید که این پنج هزار دینار ضرب تهران واریته ۶ بزرگ است یا خیر؟