ارزش و اصالت تمبر؟
درود فراوان
سی و هفت سالی هستش ک اینو دارم خودم
آیا دارای ارزش؟ چقدر؟
ممنون از کارشناسی