ایاسکه ۲۰ ریالی ۱۳۶۱اروردارد
باسلام بتشکراز جناب تدین اون عکس قبل کیفیت خوبی نداشت این عکس دقیقتر گودی پشت سکه به احتمال قبل ازضرب ایجاد شده به دلیل اینکه حرف ن سالم هست وحدود شاید چند میکرون گودی ایجاد شد بااون فرورفتگی باید حرف ن و ...خراب بود مثل گودی ولی سالم هست بازم گفتم بااین عکس ببینید باتشکر ازتوجه وپاسخ شما