صفحه قبل
ایاسکه ۲۰ ریالی ۱۳۶۱اروردارد
باسلام بتشکراز جناب تدین اون عکس قبل کیفیت خوبی نداشت این عکس دقیقتر گودی پشت سکه به احتمال قبل ازضرب ایجاد شده به دلیل اینکه حرف ن سالم هست وحدود شاید چند میکرون گودی ایجاد شد بااون فرورفتگی باید حرف ن و ...خراب بود مثل گودی ولی سالم هست بازم گفتم بااین عکس ببینید باتشکر ازتوجه وپاسخ شما