0
اسکناس ارور یا سورشارژ
شرمنده بابت پرسش های زیاد ایا این اسکناس ها ارور دارد برای دوره پهلوی دوم یا سورشارژ