0
سکه های تقلبی دوره پهلوی
ایاسکه های کم ارزشتر دوره پهلوی همچون5ریالی،2تومانی و...نیز تقلبی دارند؟
به طور کلی احتمال تقلبی بودن کدام سکه های این دوره بیشتر است؟