0
سکه ۲ قران نقره
باسلام
لطفا اصالت وقیمت سکه ۲ قرانی موجود را بفرمائید.