صفحه قبل
سکه دوهزار دینار رضا شاه
باسلام
لطفا تعیین اصالت و قیمت این سکه دوهزار دینار رضا شاه را بفرمایید.