صفحه قبل
قدمت ، نام سلسله و پادشاه سکه
باسلام
لطفا قدمت، نام سلسله و پادشاه این سکه را کارشناسی کنید.
باتشکر