صفحه قبل
قیمت مدال پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه نقره
با سلام
میخواستم بدونم قیمت مدال نقره ی یادگار پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به سال ۱۳۱۳ هجری قمری با رو نویس السلطان بن السلطان ... و پشت نویس هوالله تعالی شانه بیادگار جشن همایون سال پنجاهم ... چقدر هست؟