0
کارشناسی سکه یک دینار رضا شاه
سلام
آیا سکه یک دینار رضا شاه اصالت ضرب یک دارد یا ضرب دو است؟