1
تشخيص سكه پولکی
باسلام
اساتيد محترم لطف كنيد دوره این سكه پولکی و قيمتشو مشخص كنيد
ممنونم از همكاريتون