ارزش دو سکه یکهزار و دوهزار دینار دوره احمد شاه قاجار
با سلام خواستم ارزش دو سکه‌ای که در تصویر هستند را بدانم.