0
تشخیص سکه یا نشان باستانی
آیا این نشان یا سکه ارزش خاصی هم دارد ؟