1
دوره ، ارزش و نوع سکه
باسلام
میبخشید
به این نوع سکه ها چی میگن؟
این نوع سکه ها ارزشی دارن؟
مربوط به چه دوره ای هستن.