3
پنج هزار دینار تصویری
با سلام؛
لطفا در خصوص
۱) اصالت
۲) درجه کیفیت (MS)
۳) قیمت
سکه تصویر ارسال شده ابراز نظر کارشناسی بفرمایند.