دوهزاری طلا تصویردار احمدشاه
باسلام
این سک هدوهزاری طلا تصویردار احمدشاه بتاریخ 40 جایی ندیدم ایا دلیل دارد یا سکه نایاب ارزشمند است