0
۵۰۰۰ دینار رضا شاه
درود بر دوستان
کیفیت سکه فوق را میشود کارشناسی کنید