0
ارور اسکناس 100000 ریال جمهوری
با سلام .
در عکس اول روی صورت ایشان حالت خم شدگی دیده می شود، در عکس دوم روی چشم چپ او خش دیده می شود ،در عکس سوم روی نوشته ی (جمهوری اسلامی ایران) همانند اسکناس پاینی راه راه نیست و اکلیل بیشتری دارد و متسفانه در عکس درست معلوم نیست تمامی بخش های سفید رنگ اسکناس مخلوتی از صورتی دارد