0
نوع سکه و ارزش ان
سلام
یک سکه دارم که تصویر پشب و روی ان به شرح زیر است
ارزش پولی و قدمت سکه را می خواستم