0
لعاب سکه
درود میخواستم بدونم اگر بشه دارای لعاب بانکی بودن سکه هم توی مشخصات سکه ها ارائه بشه