کمیابی سکه های بهار آزادی
از نظر کمیت سکه بهار آزادی چه سالهایی کمتر می باشد؟
آیا سکه بهار آزادی ۱۳۵۸ نسبت به سایر بهار ها کمیاب تر است یا تفاوتی ندارد؟