1
کمیت سکه 2 ریال 1340
باسلام
لطفا بفرمایید سکه ۲ ریالی ۱۳۴۰ بانکی در چه درجه ای از کمیت قرار دارد؟
با سپاس