0
کیفیت و قیمت 1000دینار 1306 رضا شاه
سلام
درجه کیفیت و قیمت سکه 1000دینار 1306 رضا شاه پیوست را بیان کنید.
ممنون