1
تشخیص سکه و کشور ضرب کننده
ممنون میشم اگر اطلاعاتی از این سکه دارین برای بنده شرح دهید