اصالت و گرید پنجهزاری ناصر
سلام به کارشناسان محترم
لطفا بفرمایید آیا سکه پنجهزار دیناری تصویر اصل است؟ و بنظر شما چه درجه کیفیتی دارد؟