1
قیمت و اصالت سکه دینار رضاشاه
لطفا کمک کنید این دو سکه ضرب یک یا دو هستن و قیمت حدودی را نیز بفرمایید.