1
اصل بودن سکه نادر افشار
سلام
آیا سکه نادر افشار اصل و ارزنده است؟