1
قیمت و کیفیت 2000 دینار 1331
با سلام
نظر دوستان را درخصوص کیفیت و قیمت سکه 2000 دینار 1331 را خواستم؟