2
تیراژ ضرب سکه ۱۰۰۰ دیناری خطی مظفر و محمدعلی
سلام
سکه ۲۰۰۰ هزار دیناری خطی مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه به وفور یافت می شود ولی سکه ۱۰۰۰ دیناری خطی همین دو شاه قاجار به ندرت یافت میشود علت آن چیست؟