لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1 ریال نیکل

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/1-ریال-جمهوری-اسلامی/1-ریال-نیکل.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه یک ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

این سکه در سال 1360 ضرب نشده است.

 روی سکه پشت سکه
1 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
یک ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 1.75 گرم
  • قطر: 18.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 ریال 1358
نیکل
1.75
18.2
 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1 ریال 1358 با چرخش 45 درجه
نیکل
1.75
18.2
3
1 ریال 1358 شبح روی سکه نیکل
1.75
18.2
4
1 ریال 1358 طلایی
نیکل
1.75
18.2
5
1 ریال 1359
نیکل
1.75
18.2
6
1 ریال 1361 نیکل
1.75
18.2
7
1 ریال 1361/60 سورشارژ تاریخ
نیکل
1.75
18.2
8
1 ریال 1361 با چرخش 45 درجه
نیکل
1.75
18.2
9
1 ریال 1361 با چرخش 90 درجه
نیکل
1.75
18.2
10
1 ریال 1362
نیکل
1.75
18.2
11
1 ریال 1362 شبح روی سکه نیکل
1.75
18.2
12
1 ریال 1363
نیکل
1.75
18.2
13
1 ریال 1363 انعکاس روی سکه
نیکل
1.75
18.2
14
1 ریال 1364
نیکل
1.75
18.2
15
1 ریال 1364 یک مبلغ باریک
نیکل
1.75
18.2
16
1 ریال 1365 تاریخ باز
نیکل
1.75
18.2
17
1 ریال 1365 تاریخ فشرده
نیکل
1.75
18.2
18
1 ریال 1366 گل ریز
نیکل
1.75
18.2
19
1 ریال  1366 گل درشت
نیکل
1.75
18.2
20
1 ریال 1367
نیکل
1.75
18.2
سکه 1 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلامی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح : این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط ضرب... ادامه

سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 80 درجه - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 80 درجه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقربا بانکی و همانند تصویر می باشد. چرخش سکه سمت راست میباشد. روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت... ادامه

سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 90 درجه - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 90 درجه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. چرخش سکه سمت چپ میباشد. روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1358 انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1358 انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلامی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی لک دارد. مشخصات سکه جنس: نیکل و مس وزن: 1.75 گرم قطر: 18.2... ادامه

سکه 1 ریال 1359 -پولک ناقص- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1359 -پولک ناقص- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1361 - نقطه اضافه - جمهوری اسلامی ایران
سکه 1 ریال 1361 - نقطه اضافه - جمهوری اسلامی ایران
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1361- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1361- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1361- چرخش 80 درجه - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1361- چرخش 80 درجه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1361/0- سورشارژ تاریخ - ترک قالب - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1361/0- سورشارژ تاریخ - ترک قالب - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 1 ریال 1361/0- سورشارژ تاریخ - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1361/0- سورشارژ تاریخ - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراش های بسیار ریز روی سکه وجود دارد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و... ادامه

سکه 1 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1362 -دو ضرب- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1362 -دو ضرب- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه دو بار ضرب شده، ضرب دوم با چرخش حدود 90 درجه انجام شده است. آثاری از ضرب نخست روی سکه به خوبی دیده... ادامه

سکه 1 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1364 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1364 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1364 -1 باریک- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1364 -1 باریک- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 1 ریال 1365 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1365 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1365 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1365 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور « ضرب خارج از مرکز » می باشد. مشخصات سکه جنس: نیکل و مس... ادامه